Predajca prehlasuje,že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité pre jeho potrebu, nebudú zverejňované a poskytované tretej osobe alebo inak zneužité. Osobné informácie sú zhromažďované z osobných,logistických,štatistických a marketingových dôvodov.

Pri používaní s osobnými údajmy sa predajca zaväzuje dodržiavať zákon o ochrane osobných údajov. Pokiaľ nastane obchodný prípad,že údaje o zákazníkovi musia byť poskytnuté dodávateľovi napr. ,, vystavenie reklamačného listu " , sa predajca zaväzuje,že tieto údaje poskytne až po odsúhlasení kupujúceho. Bez súhlasu nie je možné akékoľvek informácie osobného charaktéru zverejňovať.

 Zákazník využívaním služieb internetového obchodu dáva súhlas k zhromažďovaniu osobných údajov. Pri registrácií sú požadované základné informácie o zákazníkovy, ktoré sa  použijú pri objednávke tovaru. Zákazník má právo požiadať o vymazanie osobných údajov z databázy. ( zrušenie registrácie )